PREINSCRIPCIÓ ESO 2019/20

PREINSCRIPCIÓ   ESO   2019/2020

 

 

Horari d’oficines:   

                           Matins de 09,30 a 13 hores

                           Tardes, de dilluns a dijous, de 16 a 18 hores

 

Dates de presentació de la sol·licitud:

 

Del 29 de març al 9 d’abril

 

Documentació que cal presentar: Obligatòria

 

  • Sol·licitud de preinscripció.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor), i de l’ alumne/a.

 

En emplenar la preinscripció trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne/a.

 

A efectes de barem: Documentació complementària opcional

 

  • Proximitat del domicili o del lloc de treball de la persona sol·licitant:
    • Quan el domicili no coincideixi amb el del DNI o el de la targeta de residència , certificat municipal de convivència de l’alumne/a on consti que conviu amb la persona sol·licitant. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball en comptes del domicili familiar, còpia del contracte laboral o d’un certificat amb aquesta finalitat per l’empresa.
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds
PuntsBarem19-20.pdf
Documento Adobe Acrobat [117.5 KB]
Mapa zones Terrassa
MapaZones.pdf
Documento Adobe Acrobat [5.6 MB]
Informació preinscripció Ajuntament de Terrassa
InfoPreinsAjunt.pdf
Documento Adobe Acrobat [283.7 KB]
Calendari preinscripció i matrícula ESO
CalendariFamilies.pdf
Documento Adobe Acrobat [238.0 KB]