PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA BATXILLERAT

MATRÍCULA BATXILLERAT CURS 2018-2019: DOCUMENTS NECESSARIS:

Informació dels documents que cal aportar per tal de realitzar la matrícula
Informació documentació Matrícula Batx 1[...]
Documento Adobe Acrobat [217.8 KB]
Full de dades personals
Ho podeu descarregar i omplir amb l'ordinador (excepte l'apartat de signatures). També es pot omplir a mà.
Full dades personals Blanxart.pdf
Documento Adobe Acrobat [128.1 KB]
Full d'autoritzacions diverses
Full d'autoritzacions diverses 1.pdf
Documento Adobe Acrobat [394.6 KB]
Full de protecció de dades
Full proteccio dades blanxart.pdf
Documento Adobe Acrobat [113.4 KB]
Full de pagament del Batxillerat humanístic-social o científic-tecnològic
Full de pagament Blanxart batx hum cien.[...]
Documento Adobe Acrobat [324.3 KB]
Full de pagament del Batxillerat Artístic
Full de pagament Blanxart batx art.pdf
Documento Adobe Acrobat [321.1 KB]

Horari d’oficines: Matins de 09,30 a 13 hores
                            Tardes, de dilluns a dijous, de 16 a 18 hores

Horari d'estiu (de  l'1 de juny al 24 de juliol i de l'1 al 15 de setembre )

                                           De dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h

 

Dates de presentació de la sol·licitud:

 

DEL  14 AL 24 de Maig

(*)Recordeu que el 21 de maig és festiu de lliure disposició i el centre romandrà tancat

Documentació que cal presentar: Obligatòria

 

 • Sol·licitud de preinscripció. Us demanem que empleneu la sol·licitud per internet (cal fer click a "per internet" i posteriorment a "ves-hi"). Al finalitzar envieu les dades i us podreu descarregar un PDF que cal imprimir, signar i portar al centre demanat en primera opció amb la resta de la documentació.
 • ID número Identificació alumne (alumnes escolaritzats a partir del 2015-16)
 • Original i fotocòpia DNI de l’alumne
 • Menors d’edat:
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 

A efectes de barem: Documentació complementària opcional

 

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la renda mínima d’inserció.
 • Proximitat del domicilio o del lloc de treball  de la persona sol·licitant:
 • Quan el domicili no coincideixi amb el DNI o el de la targeta de residència, certificat municipal de convivència de l’alumne/a on consti que conviu amb la persona sol·licitant. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball en comptes del domicili familiar, còpia del contracte laboral o d’un certificat amb aquesta finalitat per l’empresa.
 • Germans o germanes escolaritzats en un altre centre públic amb relació d’adscripció única: certificat del centre on està  escolaritzat.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Informe emès pel sistema públic de salut o certificat mèdic oficial que acrediti la malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic de l’alumne/a i especifiqui de quina malaltia es tracta.
 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’educació secundària obligatòria. Si l’alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificat de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament ( de 1r a 3r de la ESO).
 • Si el pare, la mare, els tutors o els germans de l’alumne o alumna han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: facilitar dades per a la comprovació.

 

Link al web del Departament d'Enseyament:

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/