Matèries Optatives de 4t d'ESO

Els alumnes de 4t d'ESO poden cursar les optatives següents segons l'itinerari escollit: