Disseny curricular i distribució horària de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO

Matèries que es cursen als diferents cursos de l'ESO i les hores que s'imparteixen.

  1. El treball de síntesi i el projecte de recerca no tenen assignació horària

(*) Matèries optatives: Les hores de les matèries optatives de 1r d'ESO s'utilitzaran per reforçar les assignatures instrumentals i les competències d'autonomia i iniciativa personal i social i ciutadana.

Matèries optatives de 3r: Esports en xarxa, Emprenedoria/mediació, Francès i Hort

  1. El treball de síntesi i el projecte de recerca no tenen assignació horària

(*) L’alternativa a la religió tindrà un eix comú a tots els nivells; el seu títol és “Parlem-ne. Taller de comunicació oral.”

(**) Matèries optatives: Les hores de les matèries optatives de 2n d'ESO s'utilitzaran per reforçar les assignatures instrumentals i les competències d'autonomia i iniciativa personal i social i ciutadana.